Locations for Cầm đồ Tuấn Đạt 1
12.657785 108.028294 0 0 108.028294,12.657785